روبان دوزی

روبان دوزی یکی از شایستگی های مربوط به صنایع دستی(دوخت های سنتی) است

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

روبان دوزی یکی از شایستگی های مربوط به صنایع دستی (دوخت های سنتی) است که شامل کار های آماده سازی روبان، بکارگیری مبانی رنگ، دوخت ساقه و شاخه، دوخت برگ و گلبرگ، ساخت گلهای آزاد روبانی تلفیق دوخت گلهابا برگ آزاد و گلبرگهای دوختنی، دوخت حروف و آیات، دوخت میوه،حیوان و مناظر ، شستشو و نگهداری ملزومات روبان دوزی شده و بسته بندی ، بازاریابی و فروش محصولات می باشد .
در ضمن این شایستگی با مشاغلی از قبیل گلدوز دستی و سرمه دوز در ارتباط است.
مهارت هایی که در این دوره براساس استاندارد فنی و حرفه ای فراخواهید گرفت: استاندارد روبان دوزی 

لیست نظرات

محصولات مرتبط